Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMETE ALANE TEATIS

14.03.2022

Lääne-Harju Muusika ja Kunstide Kool (edaspidi nimetatud kui ,,LHMK“ või „meie“) järgib isikuandmete kaitse seadusandluses toodud nõudeid ja põhimõtteid ning töötleb isikuandmeid üksnes käesolevas privaatsusteates toodud eesmärkidel ja seaduslikel alustel.

Lääne-Harju Muusika ja Kunstide Kool juhindub isikuandmete töötlemisel eeskätt:

 • Isikuandmete kaitse ülemäärast (EL 2016/679)
 • Isikuandmete kaitse seadusest (RT I, 04.01.2019, 11)
 • Avaliku teabe seadusest (RT I, 15.03.2019, 11)
 • Huvikooli seadus (RT I 2007, 4, 19)
 • Muudest isikuandmete kaitset reguleerivatest õigusaktidest
 • Andmekaitseinspektsiooni juhistest

Kes on isikuandmete vastutav töötleja?

Isikuandmete vastutav töötleja on Lääne-Harju Muusika ja Kunstide Kool Rae 56, Paldiski 76805.

Vastutav töötleja võib edastada isikuandmeid töötlemiseks volitatud töötlejale (näiteks infosüsteemi haldajale), kellega LHMK on sõlminud asjakohase lepingu. Volitatud töötleja peab järgima lepingus nimetatud eesmärke ja viise ning LHMKi juhiseid.

LHMKi andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Lääne-Harju valla andmekaitsespetsialist. Valla andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@laaneharju.ee .

Milliseid isikuandmeid ja milleks me töötleme?

LHMK töötleb õpilaste ning õpilaste vanemate või eestkostjate (edaspidi Teie) isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, kodune keel jm) järgmiselt:

 • Huviharidusteenuse pakkumiseks;
 • lapsevanematega suhtlemise korraldamiseks;
 • Muusikakooli tegevustest ja üritustest teavitamiseks;
 • Muusikakooli ajaloo jäädvustamiseks.

Me küsime Teilt andmeid otse näiteks LHMKi astumisel

LHMK töötleb järgmiseid isikuandmeid:

 • isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, õpetaja, õpilase, lapsevanema või eestkostja nimi;
 • kontaktandmed: e-posti aadress, kontakttelefon, postiaadress (elukoha aadress);
 • muud andmed: õpitulemuste andmed;
 • internetiandmed: LHMKi veebilehe kasutusseansi andmed, küpsised, veebilehe logiandmed ja IP aadressid;
 • LHMKi õueala jälgivate turvakaamerate salvestised.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärgiks on:

 • õpilase LHMKi vastuvõtmine;
 • õpilase LHMKist lahkumise võimaldamine;
 • huvihariduse läbiviimine;
 • Turvakaameraid kasutab LHMK turvalisuse tagamiseks ning koolihoone ja -vara kaitseks kooli õuealal.

Küsime Teilt isikuandmete töötlemiseks nõusoleku, kui soovime Teie või Teie lapse isikuandmeid töödelda eespool nimetamata alusel. Nõusoleku vormis nimetame töödeldavad isikuandmed ja küsime eraldi nõusoleku igale töötlemisele. Kui Te nõusolekut ei anna või võtate selle tagasi, siis me Teie isikuandmeid ei töötle.

Nõusolekut vajame järgmistel juhtudel:

Foto lapsest – avalikustamise eesmärk  on jagada teavet kooli tegevuse kohta ning tunnustada last tubli saavutuse eest

Lapse nimi – avalikustamise eesmärk on jagada teavet huvikooli tegevuse, huviringide, võistluste ja etenduste kohta ning tunnustada last tubli saavutuse, nt konkursil osalemise eest või võistlusel auhinnalise koha saamise eest.

Huviringides tehtud tööd ja nende salvestused – avalikustamise eesmärk on tunnustada heade saavutuste eest ja kajastada huviringide tegevust.

Lapsevanemal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks saatke e-post aadressile Mihkel.Tikerpalu@mkkool.laaneharju.ee märkides millisele Teie või Teie lapse isikuandmete töötlemisele te nõusoleku tagasi võtate ning me lõpetame nende andmete töötlemise.

Nõusoleku alusel avalikustatavaid andmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni. Avalikustamata andmed kustutatakse pärast nõusoleku tagasivõtmist. Avalikustatud andmeid ei kustutata, kui see on tehniliselt võimatu (nt aastaraamatud) või kui vanem seda ei nõua (e-keskkonnad).

Kirjavahetus kooliga ja dokumendiregister?

LHMK registreerib oma dokumendiregistris kõik LHMKi tegevuse käigus koostatud ja saadud dokumendid, mis võivad sisaldada isikuandmeid. Isikuandmeid võivad sisaldada isikute või asutuste poolt saadetud kirjad nagu avaldused,teabenõuded, järelepärimised jms.

Dokumendid, mis sisaldavad piiratud juurdepääsuga teavet, tunnistatakse seaduses toodud alustel asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.

Juurdepääsupiiranguga isikuandmeid sisaldavaid dokumente edastab LHMK ainult sellistele kolmandatele isikutele, kellel esineb nende saamiseks seaduslik alus.

Isikuandmeid kasutatakse päringutele vastamiseks. Kui selleks tuleb teha järelepärimine kolmandale isikule, avaldatakse isikuandmeid minimaalses mahus. Isiku kirjavahetusega tutvumiseks esitatud teabenõude korral otsustab LHMK, arvestades kehtestatud nõudeid, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Välja antavale dokumendile ei jäeta isiku kontaktandmeid. Muudel juhtudel sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust.

Mis me teeme isikuandmete turvaliseks töötlemiseks?

Me piirame ligipääsu isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ligipääs ainult LHMKi poolt volitatud isikutel, kellel on vaja ligipääsu selleks, et täita käesolevas privaatsusteates toodu isikuandmete töötlemise eesmärke. LHMK tagab, et isikuandmetega kokku puutuvad isikud on läbinud asjakohase koolituse ja saanud isikuandmete turvaliseks töötlemiseks juhendeid.

LHMK ei müü, rendi ega üüri teie isiklikke andmeid teistele. LHMK ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused.

LHMK tagab, et volitatud töötlejad töötlevad isikuandmeid LHMKi juhiste kohaselt ja kooskõlas kohalduva õigusega ning rakendavad asjakohaseid turvameetmeid.

Kaua me andmeid säilitame?

LHMK säilitab õpilase, õpilaste vanemate või eestkostjate kontaktandmeid niikaua kuni laps on kooli õpilane.

Nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid säilitame kuni nõusoleku tagasivõtmiseni või 7 aastat alatest nõusoleku andmisest.

Kool hävitab ja/või kustutab turvaliselt kõik isikuandmed, mille säilitustähtaeg on täis ja mille säilitamiseks eesmärk puudub.

Milliseid turvameetmeid me kasutame?

Avalikustatud andmetele pääsevad ligi kõik, kes kasutavad keskkonda, kus huvikool andmeid avalikustab.

Huvikooli veebileht on kaitstud otsiroboti vastase tõkkega, et isikuandmed oleksid otsingumootoritele kättesaamatud.

Kinnisele keskkonnale pääsevad ligi üksnes grupi liikmed või keskkonna kasutajad.

Lapsevanema e-posti aadress ja mobiiltelefoninumber on kättesaadav huvikooli juhtkonnale (direktor ja õppealajuhataja) ning vastava huviala õpetajale. E-posti aadressid asuvad turvalises serveris.

Millised on teie õigused?

Teil on õigus saada teavet enda isikuandmete töötlemise kohta. Isikuandmete töötlemise kohta on LHMKilt võimalus saada informatsiooni e-posti teel andmekaitse@laaneharju.ee .  Kui esitate isikuandmete alase päringu peab LHMK veenduma, et tegemist on just selle isikuga, kellel on õigus vastavaid andmeid saada. Seetõttu peab andmete taotleja vajadusel oma isikusamasust või andmete taotlemise õigust tõendama.

Teil on õigus taotleda isikuandmete töötlemise piiramist ja kustutamist, kui andmete töötlemise aluseks ei ole seadusest või lepingu täitmiseks tulenev kohustus.

Teil on teatud juhul õigus isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või teisele vastutavale töötajale üle kanda, kui see on tehnoloogiliselt võimalik.

Korduvate sama isiku samade andmete alastele päringutele on Koolil õigus kehtestada administratiivne tasu.

Teil on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse inspektsioonile.

Kas me kasutame küpsiseid?

Kooli hallatav veebi aadress kasutab küpsiseid, et teha isikute kasutajakogemus veebilehel mugavamaks ja kasutamine sujuvamaks.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt isiku kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutame:

Anonüümse ja üldistatud statistika kogumiseks veebilehe külastajate arvu kohta, infot kuidas veebilehte kasutatakse, selleks, et muuta veebilehti veelgi kasutajasõbralikumaks ja paremaks.

Muudatused isikuandmete alases teavituses

LHMK ajakohastab regulaarselt käesolevat teavitust. LHMKi veebilehel on alati avaldatud teavituse kõige ajakohasem versioon.

Kontakt

Kõigi andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega on lapsevanemal võimalik pöörduda huvikooli andmekaitse kontaktisiku poole e-posti aadressil Mihkel.Tikerpalu@mkkool.laaneharju.ee  või valla andmekaitsespetsialisti poole e-posti teel andmekaitse@laaneharju.ee .

ISIKUANDMETE ALANE TEATIS

14.03.2022

Lääne-Harju Muusika ja Kunstide Kool (edaspidi nimetatud kui ,,MK kool“ või „meie“) järgib isikuandmete kaitse seadusandluses toodud nõudeid ja põhimõtteid ning töötleb isikuandmeid üksnes käesolevas privaatsusteates toodud eesmärkidel ja seaduslikel alustel.

Lääne-Harju Muusika ja Kunstide Kool juhindub isikuandmete töötlemisel eeskätt:

• Isikuandmete kaitse ülemäärast (EL 2016/679)

• Isikuandmete kaitse seadusest (RT I, 04.01.2019, 11)

• Avaliku teabe seadusest (RT I, 15.03.2019, 11)

• Huvikooli seadus (RT I 2007, 4, 19)

• Muudest isikuandmete kaitset reguleerivatest õigusaktidest

• Andmekaitseinspektsiooni juhistest

Kes on isikuandmete vastutav töötleja?

Isikuandmete vastutav töötleja on Lääne-Harju Muusika ja Kunstide Kool Rae 56, Paldiski 76805. 

Vastutav töötleja võib edastada isikuandmeid töötlemiseks volitatud töötlejale (näiteks infosüsteemi haldajale), kellega MK kool on sõlminud asjakohase lepingu. Volitatud töötleja peab järgima lepingus nimetatud eesmärke ja viise ning MK kooli juhiseid.

MK kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Lääne-Harju valla andmekaitsespetsialist. Valla andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@laaneharju.ee .

Milliseid isikuandmeid ja milleks me töötleme

MK kool töötleb õpilaste ning õpilaste vanemate või eestkostjate (edaspidi Teie) isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, kodune keel jm) järgmiselt:

 • Huviharidusteenuse pakkumiseks; 
 • lapsevanematega suhtlemise korraldamiseks; 
 • Muusikakooli tegevustest ja üritustest teavitamiseks; 
 • Muusikakooli ajaloo jäädvustamiseks. 

Me küsime Teilt andmeid otse näiteks MK kooli astumisel 

MK kool töötleb järgmiseid isikuandmeid:

 • isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, õpetaja, õpilase, lapsevanema või eestkostja nimi;
 • kontaktandmed: e-posti aadress, kontakttelefon, postiaadress (elukoha aadress);
 • muud andmed: õpitulemuste andmed;
 • internetiandmed: MK kooli veebilehe kasutusseansi andmed, küpsised, veebilehe logiandmed ja IP aadressid;
 • MK kooli õueala jälgivate turvakaamerate salvestised.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärgiks on:

 • õpilase MK kooli vastuvõtmine;
 • õpilase MK koolist lahkumise võimaldamine;
 • huvihariduse läbiviimine;
 • Turvakaameraid kasutab MK kool turvalisuse tagamiseks ning koolihoone ja -vara kaitseks kooli õuealal.

Küsime Teilt isikuandmete töötlemiseks nõusoleku, kui soovime Teie isikuandmeid töödelda eespool nimetamata alusel. Nõusoleku vormis nimetame töödeldavad isikuandmed ja küsime eraldi nõusoleku igale töötlemisele. Kui Te nõusolekut ei anna või võtate selle tagasi, siis me Teie isikuandmeid ei töötle. Nõusoleku tagasivõtmiseks saatke e-mail e-posti aadressil KOOL@KOOL.EE  ning me lõpetame Teie andmete töötlemise sellel eesmärgil millele Te nõusoleku andsite.

Nõusolekut vajame järgmistel juhtudel:

 • Õpilase nime, foto, video või loomingulise töö avalikustamiseks kooli veebilehel, infoekraanidel või kooli sotsiaalmeedia kanalites. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on koolielu kajastamine.

Kirjavahetus ja dokumendiregister

MK kool registreerib oma dokumendiregistris kõik MK kooli tegevuse käigus koostatud ja saadud dokumendid, mis võivad sisaldada isikuandmeid. Isikuandmeid võivad sisaldada isikute või asutuste poolt saadetud kirjad nagu avaldused,teabenõuded, järelepärimised jms.

Dokumendid, mis sisaldavad piiratud juurdepääsuga teavet, tunnistatakse seaduses toodud alustel asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.

Juurdepääsupiiranguga isikuandmeid sisaldavaid dokumente edastab MK kool ainult sellistele kolmandatele isikutele, kellel esineb nende saamiseks seaduslik alus.

Isikuandmeid kasutatakse päringutele vastamiseks. Kui selleks tuleb teha järelepärimine kolmandale isikule, avaldatakse isikuandmeid minimaalses mahus. Isiku kirjavahetusega tutvumiseks esitatud teabenõude korral otsustab MK kool, arvestades kehtestatud nõudeid, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Välja antavale dokumendile ei jäeta isiku kontaktandmeid. Muudel juhtudel sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust.

Mis me teeme isikuandmete turvaliseks töötlemiseks?

Me piirame ligipääsu isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ligipääs ainult MK kooli poolt volitatud isikutel, kellel on vaja ligipääsu selleks, et täita käesolevas privaatsusteates toodu isikuandmete töötlemise eesmärke. MK kool tagab, et isikuandmetega kokku puutuvad isikud on läbinud asjakohase koolituse ja saanud isikuandmete turvaliseks töötlemiseks juhendeid.

MK kool ei müü, rendi ega üüri teie isiklikke andmeid teistele. MK kool ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused.

MK kool tagab, et volitatud töötlejad töötlevad isikuandmeid MK kooli juhiste kohaselt ja kooskõlas kohalduva õigusega ning rakendavad asjakohaseid turvameetmeid. 

Kaua me andmeid säilitame?

Kool säilitab õpilase, õpilaste vanemate või eestkostjate kontaktandmeid niikaua kuni laps on kooli õpilane. 

Kool hävitab ja/või kustutab turvaliselt kõik isikuandmed, mille säilitustähtaeg on täis ja mille säilitamiseks eesmärk puudub. 

Millised on teie õigused?

Teil on õigus saada teavet enda isikuandmete töötlemise kohta. Isikuandmete töötlemise kohta on MK koolilt võimalus saada informatsiooni e-posti teel andmekaitse@laaneharju.ee .  Kui esitate isikuandmete alase päringu peab MK kool veenduma, et tegemist on just selle isikuga, kellel on õigus vastavaid andmeid saada. Seetõttu peab andmete taotleja vajadusel oma isikusamasust või andmete taotlemise õigust tõendama. 

Teil on õigus taotleda isikuandmete töötlemise piiramist ja kustutamist, kui andmete töötlemise aluseks ei ole seadusest või lepingu täitmiseks tulenev kohustus. 

Teil on teatud juhul õigus isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või teisele vastutavale töötajale üle kanda, kui see on tehnoloogiliselt võimalik. 

Korduvate sama isiku samade andmete alastele päringutele on Koolil õigus kehtestada administratiivne tasu.

Teil on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse inspektsioonile.

Kas me kasutame küpsiseid?

Kooli hallatav veebileht https://mkkool.laaneharju.ee/ kasutab küpsiseid, et teha isikute kasutajakogemus veebilehel mugavamaks ja kasutamine sujuvamaks.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt isiku kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutame:

Anonüümse ja üldistatud statistika kogumiseks veebilehe külastajate arvu kohta, infot kuidas veebilehte kasutatakse, selleks, et muuta veebilehti veelgi kasutajasõbralikumaks ja paremaks. 

Muudatused isikuandmete alases teavituses

MK kool ajakohastab regulaarselt käesolevat teavitust. MK kooli veebilehel on alati avaldatud teavituse kõige ajakohasem versioon. 

Kontakt

Isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste palun võtke ühendust võtta valla andmekaitsespetsialistiga andmekaitse@laaneharju.ee